87

آسوده

گردیده دل از غیر تو چون آسوده

نقد تو خوش است و دگری بیهوده

در عیش و طرب بکوش و بگذر از خویش

خویش است که کرده دل تو فرسوده