6

سلطانِ همه

سلطانِ دو صد ماتم و اندوه، منم من

فرمانده هر مشکل انبوه، منم من

چون بی‌خبر از عالم این بی‌خبرانم

محکم‌تر و آسوده‌تر از کوه، منم من!