86

سنگ جنون

صد زخم که از سنگ جنون سر دیده

آسوده به خشت محنتش پیچیده

بیدار نشد دلم به دنیا هرگز

تا شام ابد دلم چه خوش خوابیده