84

غرق تمنا

دل را منما غرق تمنای زمانه

بگذر ز سر فتنه و تزویر و فسانه

خواهی به مقامی برسی، همّتِ خود بین

دریاب دمی را که به تو گشته نشانه!