82

صوت دل

آن‌گه که جمال تو بدیدم، به به!

صوت دل صافی‌ات شنیدم، به به!

دلواپسِ غربتی که دارم، بودم

تا که به وصال تو رسیدم به به!