79

از حال سخن بگو

ای دل، سخن از قرار فردا کم گو!

دیروز گذشت و حسرتش را کم جو

از حال، سخن بگو که دم یک لحظه است

در دیده و دل به کس نشو رو در رو