73

لحظه بعد

از لحظه بعد، بی‌خبر هستی تو

از هرچه بدی است، برحذر هستی تو

از جور زمان بترس و رو عاقل باش!

از خویش نترس، در گذر هستی تو