68

خونین جگری

آزادم و آزاده‌سری دارم من

عادت نه به هر دور و بری دارم من

در راه رسیدنم به آن دلبر مست

خود شیوه خونین‌جگری دارم من