67

اندازه عمر حق

آن دلبر مستی که به دل دارم، من

تا شام ابد یکسره در کارم، من

صبح ازل و شام ابد کوتاه است

اندازه عمر حق بَرِ یارم، من