4

دیده عشق

جانا تو مه منی، نه ماه دگران

هر لحظه تو ماه دگری در این جان

نو هستی و تازه و جلادیده عشق

فرصت نشود که بینمت سیر عیان