65

بی‌ریشه

از مردم بی‌ریشه حذر کن، ای جان!

رو کن به رفیقی که بود باایمان

با جاهل و غافل و ستمگر منْشین

هرچند که باشد به جهان با عنوان!