63

نوای شادی

بگذر ز غم و نوای شادی سر کن

بگذر ز حماسه و، غزل از بر کن

دنیا و حماسه را رها کن، امّا

از باده عشق، تو لبی را تر کن