62

نقد وجود

فارغ بشو از این غم دنیا آسان

بگذار خورد خصم، غم و غصه آن

جامی طلب از یار و مباش آشفته

دَم نقد وجود است، گران است تو بدان!