61

گذران

عالم گذری و کار عالم گذران

ور نگذری از این، گذرد بر تو همان!

در عیش بکوش و بگذر از غصه و غم

یک چشم به هم زدن، نماند تن و جان!