60

سرسلسله وجود

سرسلسله کل وجود است انسان

از خاک ره بود و نمود است انسان

غفلت منما، تکیه نزن بر ناسوت

بگذر ز خودی که حق نُمود است، انسان