59

خاک زمین

این چهره که در خاک زمین شد پنهان

ضلعی بود از قائمه این کیوان

عمری به ره حق زده بر سینه و سر

تا جان بدهد در ره جانان آسان