3

گذر

چندی گذرد، تو هم نباشی به جهان

بیهوده مکن تلاش بی‌جا، ای جان!

نیکی کن و از سر ستم‌ها بگذر

تا آن که نگردی به عذابش نالان