54

مهمان دل

آزرده شدم چو از ریای خوبان

گردید دلم شکار مَکرت پنهان

خلوتگه دل شده مُقامت، ای دوست!

غیر از تو به دل ندارم ای مه، مهمان!