52

در سایه شب

در سایه شب، کنار آن ماه میان

دیدم که جهان، جمله به من گشت عیان

فارغ شدم از عیان و هر پنهانی

آن‌گه که شدم به ذات، بی‌چهره نشان!