50

سر بدهم

سر بدهم در ره تو بی‌امان

رستن از این تن شده کارم، بدان

عاشقم و کشته‌ام و بی‌خبر

ساده‌ام و زنده‌ام آخر به جان