49

ظاهرگرایان

ندیدم مرد حقی را به دوران

وفا خود نیست در ظاهرگرایان؟!

به ظاهر خوب و درد دین فراوان

به باطن، از هواداران شیطان!