47

قالب تن

غافل نشو تو ز دلبری، هم‌چون من

خود را نکنی اسیر در قالبِ تن!

دریاب توان خویشتن در دل و جان

تو برتری از نفس و تن و پیراهن