46

صید و صیاد

صیدی تو و صیاد نه‌ای، ای انسان

فارغ نشو از وسوسه بی‌پایان

دنیاطلبان عمر تو را می‌بلعند

هشدار! نیفتی تو به دام شیطان