44

وضع جهان

کو آن که راضی بود از وضع جهان؟!

دنیا سراسر شده پر از انسان

انسان تو مگو که نیست انسانیت

در برخی از این مجامع سرگردان