43

قامت تو

عشق تو اگر کرده خرابم به جهان

گردیده دلم رها ز هر گونه گمان

با قامت تو شده دلم سرخوش و مست

با چهره تو شده به هر دیده عیان