40

از غیر خدا بِبُر

در عشق و غزل بکوش و بگذر ز جهان

دنیا مطلب، کشته بسی پیر و جوان

عشق تو به حق دهد تو را صدق و صفا

از غیر خدا بِبُر که با اوست امان!