39

در این سرا

دل گشته خبر ز هرچه پنهان

از عشق و غم و محنت و حرمان

معشوق در این سرا که باشد؟

حق است مرا همیشه سامان!