38

قصه جهان

دنیا چو من و تو دیده بسیار، بدان!

ناگه برویم از بر دنیا یک آن

آسوده شو از جنگ و ستم، عاشق باش

پایان نگرفته تا به تو دور زمان!