1

عین علی علیه‌السلام

از عین علی باطن حق گشت عیان

از لام علی لطافتش گشت بیان!

از یای علی دلم دوصد عالم شد

زین سه، دم کاف و نون به‌پا کرد جهان