36

قلم صنع

تقدیر تو شد از قلم صنع عیان

از خوب و بد و عاقبتِ سود و زیان

غم خوردن ما بود بسی بیهوده

خوش باش و بکوش از پی آبادی جان!