33

یار باوفا

خواهی تو صفا، برو رفیقی بگزین

یاری که بود پر از وفا و تمکین

از دوست مرنج، اگرچه جانت گیرد

مهرش بنما، اگرچه دارد او کین