32

غم جهان

عمری که بود خود از برای مردن

غم بهر چنین جهان نباید خوردن

کوشش بکنی یا که نشینی راحت

فرقی نکند به گاهِ جان بسپردن