31

فتنه‌گران

جانا برو از فتنه این فتنه‌گران

دل کن تهی از غصه هر روز جهان

فردا که نیامده، رها کن غم آن

در عیش و طرب بکوش و در راحت جان