29

درگذر

عمر من و تو بگذرد ای دوست، بدان

پیری چو جوانی برسد بر پایان

فردا برود چنان که دیروز برفت

در عیش و طرب کوش و مخوان قصه آن