28

دلداه حق

بی‌منت این و آن گذشتم ز جهان

با دولت حق بریدم از نقمت آن

دلداده حقم و ز عشقش مستم

حق زد به دلم چهره پاک انسان