27

فردوس

با آن که قیامتم به جان است یقین

ز اندیشه آن نیست دلم هیچ غمین

عشق و غزل و صفا شده پیشه من

کم گوی برای من ز فردوس برین