118

لطف خدا

تا بانگ نیاورده خروس سحری

بگذر خود از این غفلت و این بی‌خبری

خواهی که شبی لطف خدا را بینی

باید که ز سودای جهان در گذری!