117

پوچ و پُر

دنیا چه بود تا که بر آن غصه خوری

همواره شب و روز، غمش برشمُری

غم بر دل خود راه نده در هر حال

بگذر ز سر قصه هر پوچ و پُری