113

خروس سحری

در سایه شب، کنار آن دخت پَری

فارغ شدم از گزاره بی‌خبری

آسوده نشستم به کنارش، آرام

تا بانگ بر آمد ز خروس سحری