112

دخت پری

در سایه دل، کنار آن دختِ پری

فارغ شدم از زحمت هر دربه‌دری

دیدم به خود او را که شده جمله عیان

بی‌جسم و تن و پیکر و هر خشک و تری