111

طالب یار

گر در پی دلدار عزیزی، عزیزی!

ور در پی رخسار عزیزی، عزیزی!

بیگانه شو از مکر و ریا و دغل و فن

گر طالب آن یار عزیزی، عزیزی!