109

مشکل آدمی

شد مشکل آدمی فقط نادانی

چون دور شد از حقیقت انسانی

بیگانه ز خویش و نزد حق بی‌پرواست

آلوده به ظلم و غفلت ظلمانی