108

هنر عقل

اهل هنری، چرا به دنیا بندی؟!

نقدت چه بود که بر همه می‌خندی

از راه حلال، کسب روزی بنما

گر بر هنر عقل، دمی پابندی