106

غریب شهر

از من نرسد به هیچ کس آزاری

در شهر، غریبم و ندارم یاری

از ظاهر و باطن کسان در هر حال

آگاهم و با کسی ندارم کاری