103

زلف بت

باغی و گلی، آب روانی، یاری

چنگی و مُلی، زلف بُتِ دلداری

یک بوسه و دو خَم و سه‌چین و شش لب

از تو ببرد هر مرضی را آری!