100

فرصت

من مست و خرابم، بده پیمانه و می

در بند ربابم چه شد آن می در دِی؟!

من عاشقم و عشق نمی‌پاید کس

فرصت گذرد، هیچ نگو از که و کی!