99

حرفی نیست

دیوانه و مستم و ندارم کاری

کی از تو مرا خواهش یاری، آری؟!

گر می‌روی از پیش، برو؛ حرفی نیست

از بی‌کسی‌ام نیست مرا هم عاری