97

خوش نغمه

بگذر ز سر ظلم و نیازار کسی!

در عیش و طرب بکوش در هر نفسی

دنیا قفس و بلبل خوش‌نغمه تویی

خوش باش چو نگرفته تو را یک قفسی!