« 86 »

حقیقت حق

حق را به حقیقتش نمودم، والَله!

او شاهد و من شهد شهودم، والَله!

در کودکی آمد به برم مستی خوش

زان دم همه دم غرق سجودم، والَله!