« 81 »

هر سه

از یار و رفیق و آشنا بر حذرم

چون هر سه شده مایه خوف و خطرم

کینه به دل و رُخ‌اش چو آیینه پاک!

از پاکی و زشتی کسان باخبرم؟!